Saturday, December 10, 2011

11 JANUARI

Bahasa Melayu
Tahun 5
0730-0900

Tema     : Kesihatan
Tajuk     :  Dari mana ke mana?
A.      Menyanyi
Hasil Pembelajaran  :   F.U  DT  1.3 Aras 1 (i)
                                         F.S  BT  9.2 Aras 1 (i)   
Objektif Pelajaran  : Di akhir pelajaran murid dapat:
1.      Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.
2.      Membuat catatan ringkas daripada maklumat yang diperoleh.
Sistem Bahasa   :  Ayat suruhan
Nilai Murni  : Pendidikan Moral,Kerajinan
Aktiviti   :  Sumbang saran,soal jawab,latihan dan rumusan.
Refleksi   : Perlu lebih penerangan berserta contoh.Murid belum dapat menjana idea dengan baik.Objektif pengajaran dan pembelajaran tercapai 50% sahaja.Pengajaran dan pembelajaran akan diulang pada hari berikutnya.


                                        

Bahasa Melayu
Tahun 4
1220-1320Tema   : Keluargaku Sayang
Tajuk    : Hargai Penggorbanan Ibu Bapa
Hasil Pembelajaran  :  F.U   DT 5.1 Aras 1 (i)  5.1 Aras 1 (ii)
                                        F.S    B  6.1 Aras 1 (i)
Objektif  Pelajaran: Di akhir pelajaran murid dapat;
1.      Membaca perkataan,frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal,dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul.
2.      Menerangkan sekurang-kurangnya 4 daripada 5 makna perkataan,frasa atau ayat dengan betul.
3.      Dapat menggunakan kamus untuk mencari makna perkataan dengan tepat mengikut susunan.
Sistem bahasa   : Makna perkataan
Nilai murni   : Kasih sayang
Aktiviti    : Soal jawab,bacaan,aktiviti kelas,perbincangan,latihan
                   rumusan
Refleksi   : Pelajar didapati kurang kosa kata.Disarankan agar  banyak membaca bahan bacaan.Pelajar tidak dapat mempraktikkan kemahiran mencari makna menggunakan kamus memandangkan bekalan kamus sekolah yang agak terhad.

No comments:

Post a Comment