Saturday, December 10, 2011

11 JANUARI

Bahasa Melayu
Tahun 5
0730-0900

Tema     : Kesihatan
Tajuk     :  Dari mana ke mana?
A.      Menyanyi
Hasil Pembelajaran  :   F.U  DT  1.3 Aras 1 (i)
                                         F.S  BT  9.2 Aras 1 (i)   
Objektif Pelajaran  : Di akhir pelajaran murid dapat:
1.      Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.
2.      Membuat catatan ringkas daripada maklumat yang diperoleh.
Sistem Bahasa   :  Ayat suruhan
Nilai Murni  : Pendidikan Moral,Kerajinan
Aktiviti   :  Sumbang saran,soal jawab,latihan dan rumusan.
Refleksi   : Perlu lebih penerangan berserta contoh.Murid belum dapat menjana idea dengan baik.Objektif pengajaran dan pembelajaran tercapai 50% sahaja.Pengajaran dan pembelajaran akan diulang pada hari berikutnya.


                                        

Bahasa Melayu
Tahun 4
1220-1320Tema   : Keluargaku Sayang
Tajuk    : Hargai Penggorbanan Ibu Bapa
Hasil Pembelajaran  :  F.U   DT 5.1 Aras 1 (i)  5.1 Aras 1 (ii)
                                        F.S    B  6.1 Aras 1 (i)
Objektif  Pelajaran: Di akhir pelajaran murid dapat;
1.      Membaca perkataan,frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal,dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul.
2.      Menerangkan sekurang-kurangnya 4 daripada 5 makna perkataan,frasa atau ayat dengan betul.
3.      Dapat menggunakan kamus untuk mencari makna perkataan dengan tepat mengikut susunan.
Sistem bahasa   : Makna perkataan
Nilai murni   : Kasih sayang
Aktiviti    : Soal jawab,bacaan,aktiviti kelas,perbincangan,latihan
                   rumusan
Refleksi   : Pelajar didapati kurang kosa kata.Disarankan agar  banyak membaca bahan bacaan.Pelajar tidak dapat mempraktikkan kemahiran mencari makna menggunakan kamus memandangkan bekalan kamus sekolah yang agak terhad.

10 JANUARI

Bahasa Melayu
Tahun 5
0730-0900

Tema     : Kesihatan
Tajuk     :  Dari mana ke mana?
A.      Menyanyi
Hasil Pembelajaran  :   F.U  DT  1.3 Aras 1 (i)
                                         F.S  BT  9.2 Aras 1 (i)   
Objektif Pelajaran  : Di akhir pelajaran murid dapat:
1.      Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.
2.      Membuat catatan ringkas daripada maklumat yang diperoleh.
Sistem Bahasa   :  Kata Nama
Nilai Murni  : Pendidikan Moral,Kerajinan
Aktiviti   :  Sumbang saran,soal jawab,latihan dan rumusan.
Refleksi   :Perlu lebih penerangan berserta contoh.Murid belum dapat menjana idea dengan baik.Objektif pengajaran dan pembelajaran belum tercapai 50%.Pengajaran dan pembelajaran akan diulang pada hari berikutnya.


                                                 


07 JANUARI

Bahasa Melayu
Tahun 6
0730-0900

Tema     : Kekeluargaan
Tajuk     :  Keluarga Kreatif (Mengapai impian)
A.      Menyanyi
Hasil Pembelajaran  :   F.U  DT  1.1 Aras 1 (i)
                                         F.S  BT  5.1 Aras 1 (i)    8.1 Aras 2 (i)
Objektif Pelajaran  : Di akhir pelajaran murid dapat:
1.      Berinteraksi dengan pihak lain berkaitan dengan hobi.
2.      Membaca sekurang-kurangnya 4 daripada 5 ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul
3.      Membina 4 daripada 5 ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung dan,yang ,kerana dengan betul
Sistem Bahasa   :  Kata Hubung
Nilai Murni  : Pendidikan Moral,Kerajinan
Aktiviti   :  Sumbang saran,nyanyian,soal jawab,latihan dan rumusan.
Penulisan   : Gambar tunggal
Refleksi   : Objektif dapat dicapai.Hasil penulisan menunjukkan murid dapat membina ayat dengan menggunakan bahasa yang gramatis.Guru perlu menyediakan aktiviti pengukuhan.


                                                 


06 JANUARI

Bahasa Melayu
Tahun 4
1120-1250Tema   : Keluargaku Sayang
Tajuk    : Keluarga Bahagia  Kemahiran Berbahasa
Hasil Pembelajaran  :  F.U   DT 1.1 Aras 1 (i)  1.1 Aras 2 (i)
                                        F.S    TL 8.1 Aras 1 (i)
Objektif  Pelajaran: Di akhir pelajaran murid dapat;
1.      Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau dibaca.
2.      Menggunakan sekurang-kurangnya 4 daripada 5 kata panggilan dan kata ganti nama diri yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan
3.      Menulis perkataan dan  pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan
Sistem bahasa   : Kata panggilan
Nilai murni   : Kasih sayang
Aktiviti    :  Sumbang saran,berdialog,lakonan,latihan,rumusan
Refleksi   : Pelajar perlu dibimbing bagi menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat.2 orang pelajar dilatih membaca pada hari ini.Masih terdapat 2 orang pelajar tidak mempunyai buku latihan.
Bahasa Melayu
Tahun 6
1220-1320

Tema     : Kekeluargaan
Tajuk     :  Keluarga Kreatif (Mengapai impian)
A.      Menyanyi
Hasil Pembelajaran  :   F.U  DT  1.1 Aras 1 (i)
                                         F.S  BT  5.1 Aras 1 (i)    8.1 Aras 2 (i)
Objektif Pelajaran  : Di akhir pelajaran murid dapat:
1.      Berinteraksi dengan pihak lain berkaitan dengan hobi.
2.      Membaca sekurang-kurangnya 4 daripada 5 ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul
3.      Membina 4 daripada 5 ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung dan,yang ,kerana dengan betul
Sistem Bahasa   :  Kata Hubung
Nilai Murni  : Pendidikan Moral,Kerajinan
Aktiviti   :  Sumbang saran,nyanyian,soal jawab,latihan dan rumusan.
Penulisan   : Gambar tunggal
Refleksi   :Objektif pengajaran dan pembelajaran tercapai.Pelajar dapat menyiapkan latihan dalam masa yang ditetapkan.Guru perlu menyediakan aktiviti pengayaan pada sesi seterusnya.

                                                 

05 JANUARI

04 JANUARI

Bahasa Melayu
Tahun 4
0730-0900Tema   : Keluargaku Sayang
Tajuk    : Keluarga Bahagia
Hasil Pembelajaran  :  F.U   DT 1.1 Aras 1 (i)
                                        F.S    BC 5.2 Aras 1 (i)
Objektif  Pelajaran: Di akhir pelajaran murid dapat;
1.      Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau dibaca.
2.      Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul.
Sistem bahasa   : Kata nama
Nilai murni   : Kasih sayang
Aktiviti    :  Nyanyian,perbincangan,latihan dan rumusan
Refleksi   :13 orang masih keliru bagi mengkategorikan jenis kata nama am.Perlu diberi banyak latihan.4 orang murid dibimbing membaca buku bahan pemulihan.
Bahasa Melayu
Tahun 6
1220-1320

Tema     : Kekeluargaan
Tajuk     :  Keluarga Kreatif (Mengapai impian)
A.      Menyanyi
Hasil Pembelajaran  :   F.U  DT  1.1 Aras 1 (i)
                                         F.S  BT  5.1 Aras 1 (i)    8.1 Aras 2 (i)

Objektif Pelajaran  : Di akhir pelajaran murid dapat:
1.      Berinteraksi dengan pihak lain berkaitan dengan hobi.
2.      Membaca sekurang-kurangnya 4 daripada 5 ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul
3.      Membina 4 daripada 5 ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung dan,yang ,kerana dengan betul
Sistem Bahasa   :  Kata Hubung
Nilai Murni  : Pendidikan Moral,Kerajinan
Aktiviti   :  Sumbang saran,nyanyian,soal jawab,latihan dan rumusan.
Refleksi   : 80% pelajar dapat membuat latihan yang diberikan dengan baik.Kawalan kelas memuaskan.
                                                 

3 JANUARI


Bahasa Melayu
Tahun 6
0800-0900

Tema     : Kekeluargaan
Tajuk     :  Keluarga Kreatif (Mengapai impian)
A.      Menyanyi
Hasil Pembelajaran  :   F.U  DT  1.1 Aras 1 (i)
                                         F.S  BT  5.1 Aras 1 (i)    8.1 Aras 2 (i)

Objektif Pelajaran  : Di akhir pelajaran murid dapat:
1.      Berinteraksi dengan pihak lain berkaitan dengan hobi.
2.      Membaca sekurang-kurangnya 4 daripada 5 ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul
3.      Membina 4 daripada 5 ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung dan,yang ,kerana dengan betul
Sistem Bahasa   :  Kata Hubung
Nilai Murni  : Pendidikan Moral,Kerajinan
Aktiviti   :  Sumbang saran,nyanyian,soal jawab,latihan dan rumusan.
Refleksi   : Hanya 18% murid yang berinteraksi dengan baik berkaitan dengan hobi  masing-masing.Pelajar lain masih lemah dalam mengemukakan idea.Mereka akan disoal jawab dari semasa ke semasa waktu pengajaran dan pembelajaran bagi melatih murid-murid ini untuk berinterakasi dengan baik.Objektif pelajaran hanya 51.28 % tercapai.

Bahasa Melayu
Tahun 4
0900-1000Tema   : Keluargaku Sayang
Tajuk    : Keluarga Bahagia
Hasil Pembelajaran  :  F.U   DT 1.1 Aras 1 (i)
                                        F.S    BC 5.2 Aras 1 (i)
Objektif  Pelajaran: Di akhir pelajaran murid dapat;
1.      Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau dibaca.
2.      Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul.
Sistem bahasa   : Kata nama
Nilai murni   : Kasih sayang
Aktiviti    :  Nyanyian,perbincangan,latihan dan rumusan
Refleksi   : Masih terdapat 12 orang pelajar belum menguasai kemahiran membaca.Perlu latih tubi.Pelajar ini juga belum memahami isi bacaan mereka.Perlu dibimbing pada sesi pembelajaran berikutnya.