Saturday, December 10, 2011

11 JANUARI

Bahasa Melayu
Tahun 5
0730-0900

Tema     : Kesihatan
Tajuk     :  Dari mana ke mana?
A.      Menyanyi
Hasil Pembelajaran  :   F.U  DT  1.3 Aras 1 (i)
                                         F.S  BT  9.2 Aras 1 (i)   
Objektif Pelajaran  : Di akhir pelajaran murid dapat:
1.      Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.
2.      Membuat catatan ringkas daripada maklumat yang diperoleh.
Sistem Bahasa   :  Ayat suruhan
Nilai Murni  : Pendidikan Moral,Kerajinan
Aktiviti   :  Sumbang saran,soal jawab,latihan dan rumusan.
Refleksi   : Perlu lebih penerangan berserta contoh.Murid belum dapat menjana idea dengan baik.Objektif pengajaran dan pembelajaran tercapai 50% sahaja.Pengajaran dan pembelajaran akan diulang pada hari berikutnya.


                                        

Bahasa Melayu
Tahun 4
1220-1320Tema   : Keluargaku Sayang
Tajuk    : Hargai Penggorbanan Ibu Bapa
Hasil Pembelajaran  :  F.U   DT 5.1 Aras 1 (i)  5.1 Aras 1 (ii)
                                        F.S    B  6.1 Aras 1 (i)
Objektif  Pelajaran: Di akhir pelajaran murid dapat;
1.      Membaca perkataan,frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal,dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul.
2.      Menerangkan sekurang-kurangnya 4 daripada 5 makna perkataan,frasa atau ayat dengan betul.
3.      Dapat menggunakan kamus untuk mencari makna perkataan dengan tepat mengikut susunan.
Sistem bahasa   : Makna perkataan
Nilai murni   : Kasih sayang
Aktiviti    : Soal jawab,bacaan,aktiviti kelas,perbincangan,latihan
                   rumusan
Refleksi   : Pelajar didapati kurang kosa kata.Disarankan agar  banyak membaca bahan bacaan.Pelajar tidak dapat mempraktikkan kemahiran mencari makna menggunakan kamus memandangkan bekalan kamus sekolah yang agak terhad.

10 JANUARI

Bahasa Melayu
Tahun 5
0730-0900

Tema     : Kesihatan
Tajuk     :  Dari mana ke mana?
A.      Menyanyi
Hasil Pembelajaran  :   F.U  DT  1.3 Aras 1 (i)
                                         F.S  BT  9.2 Aras 1 (i)   
Objektif Pelajaran  : Di akhir pelajaran murid dapat:
1.      Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.
2.      Membuat catatan ringkas daripada maklumat yang diperoleh.
Sistem Bahasa   :  Kata Nama
Nilai Murni  : Pendidikan Moral,Kerajinan
Aktiviti   :  Sumbang saran,soal jawab,latihan dan rumusan.
Refleksi   :Perlu lebih penerangan berserta contoh.Murid belum dapat menjana idea dengan baik.Objektif pengajaran dan pembelajaran belum tercapai 50%.Pengajaran dan pembelajaran akan diulang pada hari berikutnya.


                                                 


07 JANUARI

Bahasa Melayu
Tahun 6
0730-0900

Tema     : Kekeluargaan
Tajuk     :  Keluarga Kreatif (Mengapai impian)
A.      Menyanyi
Hasil Pembelajaran  :   F.U  DT  1.1 Aras 1 (i)
                                         F.S  BT  5.1 Aras 1 (i)    8.1 Aras 2 (i)
Objektif Pelajaran  : Di akhir pelajaran murid dapat:
1.      Berinteraksi dengan pihak lain berkaitan dengan hobi.
2.      Membaca sekurang-kurangnya 4 daripada 5 ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul
3.      Membina 4 daripada 5 ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung dan,yang ,kerana dengan betul
Sistem Bahasa   :  Kata Hubung
Nilai Murni  : Pendidikan Moral,Kerajinan
Aktiviti   :  Sumbang saran,nyanyian,soal jawab,latihan dan rumusan.
Penulisan   : Gambar tunggal
Refleksi   : Objektif dapat dicapai.Hasil penulisan menunjukkan murid dapat membina ayat dengan menggunakan bahasa yang gramatis.Guru perlu menyediakan aktiviti pengukuhan.


                                                 


06 JANUARI

Bahasa Melayu
Tahun 4
1120-1250Tema   : Keluargaku Sayang
Tajuk    : Keluarga Bahagia  Kemahiran Berbahasa
Hasil Pembelajaran  :  F.U   DT 1.1 Aras 1 (i)  1.1 Aras 2 (i)
                                        F.S    TL 8.1 Aras 1 (i)
Objektif  Pelajaran: Di akhir pelajaran murid dapat;
1.      Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau dibaca.
2.      Menggunakan sekurang-kurangnya 4 daripada 5 kata panggilan dan kata ganti nama diri yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan
3.      Menulis perkataan dan  pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan
Sistem bahasa   : Kata panggilan
Nilai murni   : Kasih sayang
Aktiviti    :  Sumbang saran,berdialog,lakonan,latihan,rumusan
Refleksi   : Pelajar perlu dibimbing bagi menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat.2 orang pelajar dilatih membaca pada hari ini.Masih terdapat 2 orang pelajar tidak mempunyai buku latihan.
Bahasa Melayu
Tahun 6
1220-1320

Tema     : Kekeluargaan
Tajuk     :  Keluarga Kreatif (Mengapai impian)
A.      Menyanyi
Hasil Pembelajaran  :   F.U  DT  1.1 Aras 1 (i)
                                         F.S  BT  5.1 Aras 1 (i)    8.1 Aras 2 (i)
Objektif Pelajaran  : Di akhir pelajaran murid dapat:
1.      Berinteraksi dengan pihak lain berkaitan dengan hobi.
2.      Membaca sekurang-kurangnya 4 daripada 5 ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul
3.      Membina 4 daripada 5 ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung dan,yang ,kerana dengan betul
Sistem Bahasa   :  Kata Hubung
Nilai Murni  : Pendidikan Moral,Kerajinan
Aktiviti   :  Sumbang saran,nyanyian,soal jawab,latihan dan rumusan.
Penulisan   : Gambar tunggal
Refleksi   :Objektif pengajaran dan pembelajaran tercapai.Pelajar dapat menyiapkan latihan dalam masa yang ditetapkan.Guru perlu menyediakan aktiviti pengayaan pada sesi seterusnya.

                                                 

05 JANUARI

04 JANUARI

Bahasa Melayu
Tahun 4
0730-0900Tema   : Keluargaku Sayang
Tajuk    : Keluarga Bahagia
Hasil Pembelajaran  :  F.U   DT 1.1 Aras 1 (i)
                                        F.S    BC 5.2 Aras 1 (i)
Objektif  Pelajaran: Di akhir pelajaran murid dapat;
1.      Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau dibaca.
2.      Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul.
Sistem bahasa   : Kata nama
Nilai murni   : Kasih sayang
Aktiviti    :  Nyanyian,perbincangan,latihan dan rumusan
Refleksi   :13 orang masih keliru bagi mengkategorikan jenis kata nama am.Perlu diberi banyak latihan.4 orang murid dibimbing membaca buku bahan pemulihan.
Bahasa Melayu
Tahun 6
1220-1320

Tema     : Kekeluargaan
Tajuk     :  Keluarga Kreatif (Mengapai impian)
A.      Menyanyi
Hasil Pembelajaran  :   F.U  DT  1.1 Aras 1 (i)
                                         F.S  BT  5.1 Aras 1 (i)    8.1 Aras 2 (i)

Objektif Pelajaran  : Di akhir pelajaran murid dapat:
1.      Berinteraksi dengan pihak lain berkaitan dengan hobi.
2.      Membaca sekurang-kurangnya 4 daripada 5 ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul
3.      Membina 4 daripada 5 ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung dan,yang ,kerana dengan betul
Sistem Bahasa   :  Kata Hubung
Nilai Murni  : Pendidikan Moral,Kerajinan
Aktiviti   :  Sumbang saran,nyanyian,soal jawab,latihan dan rumusan.
Refleksi   : 80% pelajar dapat membuat latihan yang diberikan dengan baik.Kawalan kelas memuaskan.
                                                 

3 JANUARI


Bahasa Melayu
Tahun 6
0800-0900

Tema     : Kekeluargaan
Tajuk     :  Keluarga Kreatif (Mengapai impian)
A.      Menyanyi
Hasil Pembelajaran  :   F.U  DT  1.1 Aras 1 (i)
                                         F.S  BT  5.1 Aras 1 (i)    8.1 Aras 2 (i)

Objektif Pelajaran  : Di akhir pelajaran murid dapat:
1.      Berinteraksi dengan pihak lain berkaitan dengan hobi.
2.      Membaca sekurang-kurangnya 4 daripada 5 ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul
3.      Membina 4 daripada 5 ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung dan,yang ,kerana dengan betul
Sistem Bahasa   :  Kata Hubung
Nilai Murni  : Pendidikan Moral,Kerajinan
Aktiviti   :  Sumbang saran,nyanyian,soal jawab,latihan dan rumusan.
Refleksi   : Hanya 18% murid yang berinteraksi dengan baik berkaitan dengan hobi  masing-masing.Pelajar lain masih lemah dalam mengemukakan idea.Mereka akan disoal jawab dari semasa ke semasa waktu pengajaran dan pembelajaran bagi melatih murid-murid ini untuk berinterakasi dengan baik.Objektif pelajaran hanya 51.28 % tercapai.

Bahasa Melayu
Tahun 4
0900-1000Tema   : Keluargaku Sayang
Tajuk    : Keluarga Bahagia
Hasil Pembelajaran  :  F.U   DT 1.1 Aras 1 (i)
                                        F.S    BC 5.2 Aras 1 (i)
Objektif  Pelajaran: Di akhir pelajaran murid dapat;
1.      Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau dibaca.
2.      Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul.
Sistem bahasa   : Kata nama
Nilai murni   : Kasih sayang
Aktiviti    :  Nyanyian,perbincangan,latihan dan rumusan
Refleksi   : Masih terdapat 12 orang pelajar belum menguasai kemahiran membaca.Perlu latih tubi.Pelajar ini juga belum memahami isi bacaan mereka.Perlu dibimbing pada sesi pembelajaran berikutnya.


Tuesday, December 6, 2011

19 April

Mata pelajaran             : Bahasa Melayu
Tema                           : Kesusasteraan
Tajuk                           : Ke Puncak Jaya
Kelas                           : Tahun 5 Jasmine
Tarikh                          : 19 April 2011 (Selasa)
Masa                            : 8.00-9.00 pagi (60 minit)
Bilangan murid              : 35 orang
Objektif  Pelajaran      : 1. Menyatakan ciri sajak yang dipelajari
                                      2. Mengecam diksi,istilah dan ayat yang memberikan kesan
                                      3. Menjawab soalan pemahaman dengan betul

Hasil Pembelajaran      : Di akhir sesi pembelajaran ini,murid dapat ;

A. Kognitif/ Menguasai isi kandungan
a.       Murid akan dapat memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks
          prosa dan puisi dengan menyatakan alasan

   B.  Psikomotor / Membina kemahiran saintifik
a.       Murid dapat mengenal ciri-ciri puisi tradisional dan moden dengan
          menjawab soalan pemahaman yangn berpandukan sajak.
C. Afektif / Mengamalkan sikap saintifik/Nilai murni
         a.         Murid akan dapat memilih diksi yang sesuai untuk
                     menyampaikan sesuatu cerita dengan baik dan berkesan.
Senarai istilah/Konsep/Prinsip/Hukum/ Teori  : Menggapai,impian
                                                                          ,berjambak,mencapai,memegang dan berkarang-
                                                                           karang
Bahan bantu Mengajar  : Slaid powerpoint,borang pengurusan grafik dan lembaran kerja
Pengetahuan Sedia ada :
1.      Murid-murid telah mengikuti pertandingan bersajak atau bercerita di sekolah mereka.
2.      Murid sudah mengetahui cara-cara mendeklamasikan sajak dan bercerita melalui 
         pertandingan seumpamanya di sekolah.
3.      Bagi murid yang tidak menyertai pertandingan,mereka juga telah menyaksikan
         pertandingan seumpamanya.


Langkah-langkah pengajaran:


Fasa

Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Nota
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid

Permulaan/
Mencungkil Idea
 (5minit)

Memaparkan sajak

1. Guru mengemukakan
    soalan .

-  Apakah jenis teks yang
     anda lihat?
  - Pernahkah anda
    mendeklamasikan sajak?
2. Kaitkan jawapan murid
    dengan isi pelajaran.
-         

1.Murid memberi   respon  terhadap soalan guru.
2.Sumbang saran


Teknik
Penyoalan seluruh kelas

Slaid Sajak
-         
-          r

Menstruktur /Menstruktur semula
(15 minit)

Bacaan sajak
1.Guru mendeklamasikan sajak dengan sebutan,intonasi dan gaya yang betul.
2.Memilih beberapa orang  murid secara rawak bagi mendeklamasikan sajak .
3.Minta murid menyenaraikan perkataan yang sukar difahami .
4.Menyemak maksud perkataan yang diberikan oleh murid secara spontan.
1. Murid mendeklamasikan sajak dengan cara mereka sendiri secara individu.
2.Mencatat perkataan yang sukar difahami dan merujuk kamus bagi mencari makna perkataan tersebut.
3. Menyatakan maksud perkataan yang telah dicari dalam kamus.


Slaid sajak

Sikap saintifik dan nilai murni:
Penglibatan murid secara aktif.

Aplikasi idea
Fasa 3
(20 minit)


Aktiviti kumpulan
Mengecam diksi,ayat /istilah dan ayat yang memberikan kesan.
1.      Memberi penerangan ringkas tentang aktiviti kumpulan
Persoalan utama :
i.                    Ciri sajak
ii.                  Membincangkan ayat-ayat dicetak berwarna untuk menyatakan kesan dan memberikan alasan.
2.      Bertindak memperbetulkan jawapan murid yang dibentangkan
1.      Murid membuat aktiviti kumpuan dengan melengkapkan borang grafik yang diberikan.
2.      Membentangkan hasil kerja kumpulan untuk dibincangkan dan diperbetulkan bersama guru.


Borang Pengurusan Grafik

Fasa 4
(15 minit)

Aktiviti bertulis
1.      Guru mengedarkan lembaran kerja bertulis kepada murid iaitu menjawab soalan pemahaman.
1.      Murid membuat latihan bertulis yang diberikan secara individu.

Lembaran kerja

Penutup
(5 minit)

Merumus isi pelajaran
1.      Guru merumuskan isi pelajaran dan menerapkan nilai murni.
1.      Murid memberi respon.


Refleksi  :
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran dijalankan seperti yang dirancang.Semasa set induksi,murid begitu teruja melihat teks yang ditunjukkan dengan elemen-elemen bunyi yang saya masukkan dalam slaid powerpoint. Saya menggunakan muzik latar nyanyian Kitaro .Sebaik sahaja saya mengemukakan soalan ,murid dapat mengecam teks yang mereka lihat.Begitu mudah sekali saya terus mengaitkan jawapan murid dengan isi pelajaran.Murid begitu meminati muzik Kitaro yang saya gunakan.Saya juga bersemangat untuk mendeklamasikan sajak dengan muzik Kitaro tersebut.Minat yang ditunjukkan oleh murid saya manfaatkan dengan mendeklamasikan sajak dengan sebutan,intonasi dan gaya yang betul.Selepas itu saya memilih beberapa orang murid secara rawak untuk mendeklamasikan sajak.Apa yang dapat saya perhatikan,murid lelaki  dapat  mendeklamasikan sajak dengan baik berbanding murid perempuan.Kelemahan hanyalah pada penekanan atau penegasan suara murid pada baris-baris tertentu dalam sajak.Namun mereka telah menunjukkan persembahan yang cukup membanggakan.Apabila diminta menyenaraikan perkataan yang sukar dalam sajak,murid telah menyenaraikan beberapa perkataan seperti menggapai,berjambak dan berkarang-karang.Saya melatih murid mencari perkataan tersebut dengan menggunakan Kamus.Kamus di sekolah agak terhad.Oleh itu tidak semua murid berkesempatan untuk melakukan aktiviti mencari makna dalam kamus.Bagi memudahkan murid-murid,saya juga mendedahkan kepada mereka tentang kamus elektronik.Ianya amat mudah difahami oleh mereka.Kelemahan yang dapat dikenal pasti semasa sesi pengajaran dan pembelajaran ialah murid tidak dapat menghayati sajak kerana sajak ini banyak menggunakan bahasa sastera.Tidak semua murid berbakat dalam menghayati dan mendeklamasikan sajak dengan baik.Walaubagaimanapun,murid-murid dapat mengenal antara nada sajak atau pantun.Sebagai kesinambungan daripada isi pelajaran pada hari ini,saya telah meminta murid-murid untuk berlatih mendeklamasikan sajak di rumah untuk dipertandingkan pada sesi pembelajaran seterusnya.